ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №955

 

       

 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1. Поземлен имот  с  идентификатор  77195.705.169  по КК на  гр.Хасково, /ж.р.“Куба II“/,  с площ 467,00 кв.м., с начална тръжна цена 17 900,00 лева  без ДДС

2. УПИ ХIII в  кв.33  по  плана  на с.Въгларово, Община Хасково с площ  757,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 000,00 лева без ДДС.

3. УПИ ХV в  кв.33  по  плана  на с.Въгларово, Община Хасково с площ  744,00 кв.м., с начална тръжна цена  6 800,00 лева без ДДС.

4. УПИ ХIV в  кв.33  по  плана  на с.Въгларово, Община Хасково с площ 759,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 000,00 лева без ДДС.

5.УПИ ХIХ в  кв.67  по  плана  на с.Тракиец, Община Хасково с площ  1028,00 кв.м., с начална тръжна цена 10 700,00 лева без ДДС.

6. УПИ ХVIII в  кв.67  по  плана  на с.Тракиец, Община Хасково с площ   1086,00 кв.м., с начална тръжна цена 11 300,00 лева без ДДС.

 7. УПИ ХХ в  кв.67  по  плана  на с.Тракиец, Община Хасково с площ  1487,00 кв.м., ведно с построените в имота масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и полумасивна сграда с площ 40,00 кв.м. , с  начална тръжна цена 22 600,00 лева без ДДС.

 8. УПИ II имот пл.№5  в  кв.3  по  плана  на с.Текето, Община Хасково с площ  433,00 кв.м., ведно с построената в имота масивна сграда с мазе със ЗП 100,00 кв.м., с начална тръжна цена 22 300,00 лева без ДДС.

    

     

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/