ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №954

 

       

               

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.48 ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.735.70 по КК на гр.Хасково, целият с площ от  291,00 кв.м. се продава на Антон Русенов Колев от Хасково, ул.“Драгоман“№23 за сумата от 43 650,00 лева  без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/