ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №953

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост1 Общински съвет – Хасково:

        І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост за срок до 5 /пет/ години:

        - Офис №114 с площ 16.00 кв.м., находящ се в сградата на Младежки център, с месечен наем 48.00 лв. без ДДС.

        ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгови, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/