ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №948

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Избира за управител на “Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково – г-жа Лиляна Петрова Димитрова, за срок от 3 години, която да бъде вписана като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

2. Възлага на избрания управител да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

3. Определя възнаграждение на управителя на „Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково в размер на 4 /четири/ минимални работни заплати за страната.

4. Кметът на Община Хасково да сключи договор за възлагане на управлението на “Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково с избрания управител.

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/