ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №944

 

       

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/