ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №940

 

       

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

       

1. 45/221 идеални  части  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.716.98 по КК на гр.Хасково,/ул.“Ген.Радецки“№15/, целият с площ 221,00 кв.м. се продават на Екатерина Дойчева Костадинова и Диана Дойчева Григорова от гр.Димитровград за сумата от  5 700,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/