ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №938

 

               

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54, ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 год. и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

       

1. 41/334 идеални  части  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.716.339 по КК на гр.Хасково, /ул.“Руен“№4а/, целият с площ 334,00 кв.м  се продават на Добри Димитров Добрев и Катя Делчева Добрева от гр.Хасково, ул.“Патриарх Евтимий“ №13, ет.10, ап.30,  за сумата от  1 700,00 лева без ДДС.

 

 

 

               

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/