ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №937

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.70, ал.1  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.13 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:

 

1.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Помещения 68 кв.м. находящи се на бул.“България“116, ет.1, гр.Хасково на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“гр.Хасково, със срок на ползване – 10 (десет) години.

        

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

               

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/