ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №936

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост - Част от трети етаж от сграда, находяща се на пл.“Общински“3, гр.Хасково, представляващо помещение от 45 кв. м. към терасата, на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр.Хасково.

Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

3. Определя срок на ползване – 1 година.

 

 

       

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/