ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №935

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС и  чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс недвижим имот - частна общинска собственост – част от трети етаж от сграда, представляващо зала и помощни помещения с обща площ 212,00 кв.м., находящи се на пл.“Общински“3, гр.Хасково на ТСК „Тангра“ гр.Хасково, при следните условия:

1.1. Срок на  ползване – 5 (пет) години.

1.2. Месечен наем в размер на 150.00 лева без ДДС.

1.3. Особени задължения на наемателя:

 - да ползва имота само за спортна дейност;

- да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

       

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да сключи договор за отдаване под наем на горепосочените помещения в т.1 от решението.

 

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/