ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №934

 

 

          

  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок до 10 /десет/ години, следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

  1.  Павилион за закуски с площ 48,00 кв.м., находящ се в сградата на училището при първоначално обявен месечен наем 96,00 лв. без ДДС.
  2.  Книжарница с площ 25 кв.м., находяща се в двора на училището при първоначално обявен месечен наем 50,00 лв. без ДДС

       

ІІ. Упълномощава директора на ОУ „Христо Смирненски” - гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно  Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. В комисията по провеждането на търга участва задължително представител от общинска администрация.

 

 

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/