ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №931

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет №344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2019 г., както следва:

1. Допълва и актуализира списъка на служителите в Община Хасково с право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно през 2019 г., съгласно Приложение 1.

 

 

 

 

       

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/