ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №927

 

 

     На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и §5, т.40 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково:

 

         1. Отменя Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, приета  с Решение №439 от 27.11.2009 г. и изменена и допълнена с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2011 г.,  Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и Решение №385 от 24.02.2017 г. на  Общински съвет – Хасково.

 

         2. Приема Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/