Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

 

На 15.04.2019 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Хасково и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Хасково.

 

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 15.05.2019 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.