ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ №919

 

       

                

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и  разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на Общината, както  следва:

             

1. 207/707  идеални  части  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.5 по КК на гр.Хасково,     ж.р.“Кенана“/, целият с площ 707,00 кв.м се продават на Недялка Любенова Делчева и Янко Любенов Беливанов от    гр.Хасково  за сумата от  8100,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/