ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №918

 

 

        

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

       

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.726.226 по КК на гр.Хасково /ул“Ястреб“/ с площ 537,00 кв.м., с начална тръжна цена 35 400,00 лева без ДДС.

       

2.Едноетажна масивна сграда с идентификатор 38580.27.18.1 със застроена площ 293,00 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда, находяща се  в Поземлен имот  с идентификатор № 38580.27.18., с.Корен, Община Хасково, с начална тръжна цена 11 600,00 лева без ДДС.

       

3.УПИ ХVI в кв.9 по плана на с.Големанци,Община Хасково, с площ 1170,00 кв.м., с начална тръжна цена  4 800,00 лева без ДДС.

       

4. УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м., с начална тръжна цена  7 100,00 лева без ДДС.

       

5. УПИ X в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м., с начална тръжна цена  7 600,00 лева без ДДС.

 

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/