ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №912

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 година.

 

 

       

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/