ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №908

 

 

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общински съвет  Хасково реши:

  1. Приема годишния счетоводен отчет за 2018 г. на „Център за психично здраве - Хасково“ЕООД – гр. Хасково.
  2. Освобождава от отговорност управителя на „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр. Хасково.

 

 

       

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/