ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №905

 

 

    

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1.     Приема годишния счетоводен отчет за 2018 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

2.     Освобождава от отговорност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

3.     Натрупаната печалба от 7 х. лв. към 31.12.2018 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

       

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/