ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №900

 

 

На основание чл.21, ал.1, ал.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1 Досегашният текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 – отпада.

 

       

§2 Създава се нов текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 , а именно:

чл.56 Б, ал.5, т.2 Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

1.Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

2.Цена за дневен престой на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 6.00 лв.;

3.Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 36.00 лв.”

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/