ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №898

 

 

       

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково избира Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., в състав: председател: Исмаил Исмаил и членове: Динко Тенев, Румен Стоянов, Светослава Стоянова и Иван Станчев.

      

 

2. Комисията да извърши подбор, съгласно изискванията на Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, като предложи на Общински съвет – Хасково Списък с кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково.

 

 

 

    

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/