ДО          

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

                 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на  Наредбата за обществения ред

при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково

       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С рег.индекс: 53 Т – 07-7  от 12,04,2019 г.  е постъпила Докладна записка от управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт”  гр.Хасково, в която са предложени промени в зони за платено паркиране с цел оптимизиране на местата за платено паркиране  от „синя зона” гр.Хасково и повишаване на ефектовността на работата на инкасаторите.

В тази връзка е необходимо да се измени и допълни Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва :

 

В Чл.27 се правят следните изменения :  в алинея 1 изречение 1-во текста:  от „8,00 до 17,00 ч”  се заменя с  „от 8,30 до 17,30 ч”

 

Да се създаде чл.27Б със следния текст :

            Чл.27Б.Със своя заповед кмета на Община Хасково може да въведе временни и/или постоянни ограничения при паркирането в „синя зона” за МПС /местата по чл.27 ал.1/

 

 

В  Приложение № 2 / Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението да се нанесат следните корекции :

 

- да се добави  ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” -  като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” ; начин на паркиране -  надлъжно ; брой – 4

- да се премахне пространството между ДСК и фирма «Марса» в северната част на площад «Свобода»

- да се добави  пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” ; начин на паркиране -  източно и западно надлъжно по едно место; брой -2

 

- да се премахне ул.»Ал.Стамболийски» - от пл.»Свобода» до бул.»Съединение» - източна страна /надлъжно ; косо/ - 10 бр.

- да се прибави ул.”Ивайло” от кръстовище с ул.”Ал.Стамболийски” - като в   Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ивайло” от кръстовище с  ул.”Ал.Стамболийски” южна страна  ; начин на паркиране - надлъжно ; брой 4

- да се прибави  ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло” - като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло”; начин на паркиране : надлъжно /2 броя места западна страна и 1 брой източна страна/  ; брой 3

- да се прибави  ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район  Б; Местоположение ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” източна страна; начин на паркиране  - надлъжно;  брой - 9

- да отпадне бул.”Ст.Стамболов” от ул.”Цар Калоян” до пл.”Лебеда” – западна страна

-  да се прибави : ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г ; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков източна страна;  начин на паркиране -  надлъжно;  брой - 14

- да се прибави : ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г ; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” западна страна ; начин на паркиране – надлъжно ; брой  - 10

- да се премахне бул.”България” – от ул.”Арда” до спирката на к-с „21-ви” век  надлъжно 17 места

- да се добави бул.”България”от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”  - като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г; Местоположение бул.”България”от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”; начин на паркиране – надлъжно ; брой - 11

- да се премахнат зоните по ул.”Кн.Богориди”, ул.”Константин Фотинов” и ул.”Кавала”

 

От Приложение № 2 / Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението да отпаднат улици и пространства, които не се експлоатират от ЕООД „Тролейбусен транспорт”

бул.”България” – след автоспирката пред Изчислителен център до входа за складовете на бившия хлебозавод – южна страна – 26 броя

Ул.”П.Евтимий” – северно от пл.”Свобода” – източна и западна страна – 16 броя

Ул.”Хан Кубрат” от ул.”Преслав” до ул.”Отец Паисий” – източна страна – 9 броя

Ул.”Драгоман” – от ул. „Ат.Танев” до бул.”България” – северна страна – 14 броя

Ул.”В.Друмев” – от ул.”Отец Паисий” до ул.”Преслав” – западна страна 7 места 

 

           

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва :

 

§ 1 В Чл.27,  алинея 1, изречение 1-во, текста:  от „8,00 до 17,00 ч”  се заменя с :  „от 8,30 до 17,30 ч”

 

            § 2 Създава се нов  чл.27б с текст : чл.27б.Със своя заповед кмета на Община Хасково може да въведе временни и/или постоянни ограничения при паркирането в „синя зона” за МПС /местата по чл.27 ал.1/

 

§ 3 В  Приложение № 2 / Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се изменя и допълва, както следва:

 

- Добавя се  : ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” -  като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” ; начин на паркиране -  надлъжно ; брой – 4

- Премахва се:  пространството между ДСК и фирма «Марса» в северната част на площад «Свобода»

- Прибавя се  : пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” ; начин на паркиране -  източно и западно надлъжно по едно место; брой -2

 

- Премахва се :  ул.»Ал.Стамболийски» - от пл.»Свобода» до бул.»Съединение» - източна страна /надлъжно ; косо/ - 10 бр.

- Прибавя се :  ул.”Ивайло” от кръстовище с ул.”Ал.Стамболийски” - като в   Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ивайло” от кръстовище с  ул.”Ал.Стамболийски” южна страна  ; начин на паркиране - надлъжно ; брой 4

- Прибавя се :   ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло” - като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло”; начин на паркиране : надлъжно /2 броя места западна страна и 1 брой източна страна/  ; брой 3

- Прибавя се :  ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район  Б; Местоположение ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” източна страна; начин на паркиране  - надлъжно;  брой - 9

- Отпада  бул.”Ст.Стамболов” от ул.”Цар Калоян” до пл.”Лебеда” – западна страна

-  Прибавя се : ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г ; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков източна страна;  начин на паркиране -  надлъжно;  брой - 14

- Прибавя се  : ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г ; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” западна страна ; начин на паркиране – надлъжно ; брой  - 10

- Премахва се :   бул.”България” – от ул.”Арда” до спирката на к-с „21-ви” век  надлъжно 17 места

- Добявя се : бул.”България” от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”- като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г; Местоположение бул.”България”от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”; начин на паркиране – надлъжно ; брой - 11

- Премахват се  зоните по ул.”Кн.Богориди”, ул.”Константин Фотинов” и ул.”Кавала”.

 

 

§4 В Приложение № 2 / Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението да отпаднат улици и пространства, които не се експлоатират от ЕООД „Тролейбусен транспорт” , а именно:

  • бул.”България” – след автоспирката пред Изчислителен център до входа за складовете на бившия хлебозавод – южна страна – 26 броя
  • Ул.”П.Евтимий” – северно от пл.”Свобода” – източна и западна страна – 16 броя
  • Ул.”Хан Кубрат” от ул.”Преслав” до ул.”Отец Паисий” – източна страна – 9 броя
  • Ул.”Драгоман” – от ул. „Ат.Танев” до бул.”България” – северна страна – 14 броя
  • Ул.”В.Друмев” – от ул.”Отец Паисий” до ул.”Преслав” – западна страна 7 места 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/