ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                        от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на

                     строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на

                     територията на Община  Хасково.

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        Със свое Решение №439 от 27.11.2009 г. Общински съвет – Хасково е приел   Наредба за  реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване. В последствие Наредбата е изменена и допълнена с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2012 г.,  Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и   Решение №385 от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково .

     С Решение №510 от 21.06.2018 г. Административен съд – Хасково отменя изцяло Наредбата  за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково с мотив, че не са спазени изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА при приемането й.

            Предлаганият проект на настоящата Наредба е разгледан от  Постоянната комисия  по ТСУ и транспорт на Общински съвет Хасково на заседание на комисията на 18.10.2018г., приведена е  в съответствие със забележките на комисията и с действащите към настоящия момент нормативни актове.

 

            Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково

 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково:

     С  тази Наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на  община Хасково както и конкретните правомощия на Кмета на общината и органите на общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по нея.

      При разработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност:

Принцип на необходимост – Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Хасково, указва правомощията и конкретните задължения на участниците в инвестиционния процес по изграждане и поддържане на общинската инфраструктура в добро състояние, отговорно и бързо отстраняване на възникналите повреди.

Принцип на обоснованост – Съгласно чл. 71 от Закона за устройство на територията, общината осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координира подземното и надземното улично строителство. Предлагат се мерки за осигуряване на качествено и своевременно възстановяване на увредените терени и контрол за изпълнението на условията по чл. 72 и 74 от  Закона за устройство на територията

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – Проектът за наредба с мотивите за приемането му е публикуван на интернет – страницата на община Хасково за предложения и становища, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Принцип на съгласуваност – Проектът на наредба и мотивите, чрез интернет страницата на Община Хасково, публично са предоставени на заинтересованите лица, като направените в хода на обсъждането предложения ще бъдат взети предвид.

Принцип на пропорционалност и стабилност – Проектът на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково, прецизира разпоредби от действащата нормативна уредба с местно и национално приложение. Контролът по прилагане на  изискванията на Наредбата се извършва от специалисти в Община Хасково.

II. Цел на Наредбата.

Целта на Наредбата е да се регламентират взаимоотношенията между Община, Възложители и Изпълнители на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата.

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата уредба,  тъй като прилагането на  Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, ще се извършва от служителите в общинска администрация ­ Хасково.

IV. Очаквани резултати.

Прилагането на  Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково ще бъде показател, че общината стриктно спазва създадените и утвърдени от  Общинския  съвет  правила  и  норми  по отношение  извършването на дейности  свързани с  свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Тенденциите  в местното самоуправление  и  местната  администрация  са най­ концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта  е документа  подчертаващ  необходимостта  от  отчитането в правните  актове  на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места  чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект  на  Наредба  е  с  предмет  на  подзаконов нормативен  акт, който подлежи  на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

         Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

          На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и §5, т.40 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково:

 

         1. Отменя Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, приета  с Решение №439 от 27.11.2009 г. и изменена и допълнена с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2011 г.,  Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и Решение №385 от 24.02.2017 г. на  Общински съвет – Хасково.

 

         2. Приема Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/