ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов - кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на вашето внимание изменение и допълнение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково.

Промените в Наредбата са в изпълнение на Решение № 632 от 30.07.2018 г. на Хасковски административен съд, с което отделни разпоредби от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково /чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 8, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7, т. 8 и ал. 2, чл. 13, ал. 4, чл. 15, ал. 2, чл. 16 и чл. 17/ са отменени, поради противоречие с разпоредби на материалния закон – Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на животните, Закон за местните данъци и такси, Закон за местното самоуправление и местната администрация и др.

Освен изпълнение на горепосоченото съдебно решение се предлага и изчистването на отделни терминологични и смислови неточности, а именно:

 – в чл. 10, т. 8 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково понятието „публични места“ е заменено с легалния термин, използван в чл. 172, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – „обществени места“;

  • В чл. 12, т. 2 от горепосочената наредба е направено смислово допълнение, от което става ясно, че забраната за отглеждане и въвеждане и въвеждане на животни е свързана със закрити обществени места.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, както следва:

 

         § 1. Създава се нов чл. 4 със следното съдържание:

         „Чл. 4.  Забранена е продажбата на кучета на лица под 18 г. без писмено съгласие от родителите или настойниците им.“

 

 

         § 2. Създават се нови чл. 5 и чл. 5а със следното съдържание:

„Чл. 5. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областната дирекция по безопасност на храните /ОБДХ/ и в Община Хасково – за вписването им в специален регистър, воден от Дирекция „ИСДУОС“.

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията по поставяне на микрочипа.

Чл. 5а. В 3-месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в общината по постоянния му адрес/седалище.“

 

         § 3. Създава се нов чл. 6 със следното съдържание:

„Чл. 6. При регистрация на кучета по реда, описан в чл. 5, в Интегрираната информационна система на БАБХ се въвеждат:

1. име на страната на произход на кучето;

2. име, пол, цвят и порода;

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;

4. адрес, име на собственика;

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

6. датата на поставяне на чипа или татуировката;

7. извършени ветеринарномедицински манипулации;

8. кастрация на кучето.

(2) Данните по ал. 1 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил микрочипа.

(3) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната ОБДХ.

(4) Когато микрочипът е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в ОБДХ, на чиято територия практикува.“

 

         § 4. /1/ Член 8, ал. 1 се изменя, както следва:

1.     Въвежда се нова т. 1 със следното съдържание: „1. кучета, чиито собственици имат признат статут на лица с увреждания;“

2.     Точка 3 става т. 2.

3.     Точка 4 става т.3;

4.     Точка 5 става т.4;

5.     Точка 6 става т.5;

6.     Създава се нова точка 6 със следното съдържание: „6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“

/2/ Досегашната алинея 3 става алинея 2.

 

         § 5. В т.8 на чл.10 думите: „публични места“ се заместват с думите: „открити обществени места“.

 

         § 6. В т.2 на чл.12 преди думите „обществени места“ се добавя думата „закрити“.

 

         § 7. В т.3 на чл.12 след думите: „детски и спортни площадки“ се добавят думите: “както и на други места, определени със заповед на кмета на Община Хасково и обозначени със забранителни табели“.

 

         § 8. В  чл.13 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „/4/ Евтаназия се допуска при:

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;

3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.“

 

         § 9. В чл. 15, ал. 2 думите: „или от упълномощени от него лица“ се заместват с думите: „или от негов заместник.“.

 

         § 10. Член 16 се изменя, както следва:

         „Чл. 16. Кметът на общината или неговият заместник имат административно-наказващи функции при осъществяване съставите на административни нарушения, предвидени в чл. 426, чл. 426а, чл. 426б, чл. 428 и чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

 

         § 11. Член 17 се изменя, както следва:

         „Чл. 17. При осъществяване на административно-наказващите си функции лицата по чл. 16 могат да налагат глоби или имуществени санкции до размера, предвиден в съставите на съответните административни нарушения.“

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/