ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните

                  цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на

                  Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

                 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В чл.5 и Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

Поради възникнала необходимост да бъдат отдавани под наем площи за поставяне на кафеавтомати в сгради, собственост на Община Хасково, се налага да бъде приета наемна цена.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

§2 В Приложение №1 „Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на  общинска собственост” се създава  нова т. 26:

 

26.  За поставяне на кафеавтомати в сгради собственост на Община Хасково - 50,00 лв. без ДДС”

        

           

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

Изготвил: Янко Петев - Директор „ИСДУОС“