ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  ДОБРИ БЕЛИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути, като условие за възникването на този сервитут е въведено изискването да бъде изплатено еднократно обезщетение на засегнатите собственици. Самото обезщетение се определя по реда на чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката, който предвижда два алтернативни варианта – по реда на чл.210 и чл.211 от ЗУТ или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител.

Към Община Хасково е създадена комисия по чл.210 от ЗУТ, която задача е да определи пазарните оценки. Тази дейност на комисията представлява административна услуга, за която обаче не е предвидена такса в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Законовото основание за събиране на такава такса е §3 от ЗУТ, съгласно който за други административни и технически услуги по този закон се събират такси по ЗМДТ.

Във връзка с горното се налага и определянето от Общинския съвет на размера на таксата.

Предлагането на предложената промяна ще доведе до осигуряване законосъобразността на действията на общината, инвеститора и засегнатите  собственици при обезщетяването в случаите по чл.64 от Закона за енергетиката. Въвеждането на таксата ще доведе до покриване на направените разходи от страна на общината във връзка с дейността й по чл. 210 и чл. 211 от ЗУТ.

Съгласно чл. 7, 8 и 9 от ЗМДТ и чл. 4, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково на  Общински съвет-Хасково, размерът на местните такси се определя при спазване на следните принципи:

1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

           

При предоставянето на този вид услуга разходите на общината, отнесени към един засегнат имот се състоят от:                                                                                                  

  • разходи за кореспонденция по установяване на настоящите собственици на имота и уведомяването им, както и инвеститора по реда на АПК - 30 лв. на имота;
  • административно обслужване на дейността на комисията от служители на общината, не членове на комисията – 5 лв. на имот;
  • счетоводно обслужване и изплащане на обезщетението - 5 лв. на имот;                   
  • разходи за работата на 6 – членната комисия по чл. 210 от ЗУТ – 4 заседания на имот по 15 минути, при 8 лв. на час за член – общо 48 лв. за имот;              

Предлаганите промени са в съответствие е действащото законодателство в страната и с правото на Европейския съюз.

           

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет  -Хасково да приеме следното:               

                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ:

 

            Общински съвет – Хасково, на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, §3 от ДП на ЗУТ, във връзка с чл.9 от ЗМДТ, приема Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково както следва:

 

§ 1. В раздел  VІ, Такси за технически услуги, чл.40 в списъка на видовете услуги и цени за тяхното прилагане в Община Хасково се  създава нова т. 23:     

Услуга

Мярка

Такса, лв.

23

Определяне размера на обезщетяването по реда на чл.210 и 211 от ЗУТ в случаите на чл.64 от Закона за енергетиката за извън урбанизирани територии

лв. за имот

88

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

       /Добри Беливанов/

 

 

Съгласувал:

Инж. Ангел  Стоилов.

Директор Дирекция

 

 

Изготвил:

инж. Тоня Маркова

началник  отдел  АГК