ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №896

 

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 „А” от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да подпомогне финансово Футболен клуб Хасково 1957, със седалище ул. „Славянска” №47-49, ЕИК: 176228242, със средства в размер на 10 000 лв., които да бъдат от резерва в бюджета на Община Хасково за 2019 г.

       

2. В срок до 14.01.2020 г., Председателят на УС на Сдружение Футболен клуб Хасково 1957 да представи пред Кмета на Община Хасково, в качеството му на организатор на изпълнението на общинския бюджет, подробен отчет за изразходваните средства по т.1 от настоящото Решение.

       

3. Средствата по т.1 от настоящото Решение не могат да се използват за покриването на стари задължения.

       

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/