ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №891

 

 

  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за част от поземлен имот 77195.556.10 с проектен номер 77195.556.47 по КК на гр.Хасково, м. «Кемера», землище на гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за жилищни нужди».

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/