ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №889

 

 

  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот 77195.113.449 по КК на гр.Хасково, м. «Кенана», землище на гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за жилищни нужди».

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/