ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №886

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково реши:

 

       

1. Приема Годишен План за развитие на социалните услуги за 2020 г. в Община Хасково.

 

       

2. Годишният план за развитие на социалните услуги за 2020 г. в Община Хасково да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36 б, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в установените срокове.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/

 

       

Прикачени файлове