ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №883

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/