ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за

                   използването на спортни обекти, собственост на

                   Община Хасково и за финансиране и подпомагане на

                   физическата активност, физическото възпитание,

                   спорта и спортно-туристическата дейност в

                   Община Хасково.

 

       

          Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        В бр.46 на Държавен вестник от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 година и отменя действащия преди това аналогичен нормативен акт. С този Закон е регламентирано използването и поддържането на спортните обекти и съоръжения с цел ефективното им стопанисване, реконструкция  и привличане на инвестиции. Законът  съдържа легално определение за спортен обект, с което се внася яснота относно отделните видове процедури, свързани с учредяването на право на ползване, вещно право на строеж за спортните обекти и съоръжения, както и отдаването им под наем или на концесия.

       Законът за физическото възпитание и спорта съдържа и широк кръг от възможности за финансиране на дейности, свързани с развитието на физическата активност и възпитание, както и на спорта и спортно–туристическата дейност, като основната цел е създаването на предпоставки и стимули за развитие и  насърчаване на масовия спорт.

      Кръгът от субекти, които се ползват от  предимствата по ЗФВС, свързани с предоставяне на права върху спортни обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, съответно ползване на  субсидии от държавния, респективно -  от общинските бюджети, включва спортни и туристически  дружества и юридически лица с нестопанска цел, развиващи такъв тип дейност.         Необходимото и достатъчно условие тези лица да се ползват от възможностите по Закона е те да бъдат вписани в регистъра за лицензираните спортни федерации и спортните клубове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС, воден от Министъра на младежта и спорта, респективно -  да са вписани, като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.

      Законът извежда като основен приоритет на общините развитието на физическото възпитание и спорта, и създаването на предпоставки за постоянно практикуване на физически упражнения, и спортуване при условия на масовост.

      Предложеният проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община  Хасково и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Хасково, има за цел да отговори в максимална степен на новите изисквания на ЗФВС, както и съответно да внесе подобрение и елиминиране на недостатъци, отчетени при досегашното прилагане на действащата до този момент Наредба, свързана с дейности по финансиране в областта на спорта.

Новият проект на Наредба съдържа ясен и точен регламент относно учредяването на вещни права върху спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, в дефинираните от Закона рамки.

 

         I. Причини и мотиви за приемане на Наредбата:

        Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високият по степен акт. Законодателните промени, които въвежда новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт, налагат приемането на нормативна уредба, която да определи реда за използване на спортните обекти – общинска собственост.

        Във връзка с гореизложеното следва до Общински съвет – Хасково да се внесе предложение за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба. При изработване на проекта на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Хасково и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Хасково, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

        II. Цели, които се поставя с приемане на Наредбата:

        Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 5, ал.1 от ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен“. Целта е да се запазят създадените правоотношения. Наред с това се цели създаване на условия за разширяване използването на спортни обекти – общинска собственост и постигане на по-голяма ефективност.

 

        III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:        Очакваните резултати след приемането на Наредбата е да се регламентират условията и реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти – общинска собственост съобразно изискванията на закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.

 

        IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

        Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или други средства за прилагането й.

 

        V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

        Предлаганият проект за приемане на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

        VI. Фактически основания:

        Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се съобразят изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на обществените отношения свързани с реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти – общинска собственост.

       

        VII. Правни основания:

        Предложението за Наредба определя условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост, по смисъла на чл.103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от ЗНА.

 

        На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Хасково за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.

 

        Предвид  изложеното предлагам  Общински съвет -  Хасково  да приеме следното 

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.103, ал.2, т.2 и чл.133, ал.4 от ЗФВС, Общински съвет – Хасково реши:

        1. Отменя Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково, приета с Решение №662 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

      2. Приема  Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община  Хасково и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Хасково, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                /Добри Беливанов /

 

 

Прикачени файлове