ДО          

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

                 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и

                  администриране на местните такси и цени на услуги  

                  на територията на община Хасково.

 

 

       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С рег.индекс: 53-Е-14-21 от 11.03.2019 г. постъпи Докладна записка от директора на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково, с която се иска да бъдат определени цени на услуги, предоставяни от Приюта за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково.

Приютът бе открит през 2019 год. и в процеса на работа се появиха случаи на залавяне на кучета, за които в последствие се установява, че са домашни и са изпуснати от стопаните си.

Към настоящият момент Общински съвет - Хасково не е определил цена, която да заплащат собствениците на домашни кучета, както и цена за кучета от други общини за престой и ветеринарна обработка в общинския приют. От тези услуги могат да се възползват общини, които нямат изградени общински приюти на територията си.

В тази връзка постъпи Предложение от кмета на Община Свиленград, който приветства подобна идея и изразява намерение Община Свиленград да използва услугите на общинския приют в Хасково. Залавянето на безстопанствени кучета и транспортирането им до приюта и обратно, ще бъде ангажимент на Община Свиленград, за да не се създават допълнителни трудности на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково.  В Община Свиленград има обучени специалисти за залавяне и транспортиране на безстопанствени кучета. Тези специалисти притежават необходимия сертификат за хуманно отношение към животните, съгласно законовите изисквания.

Гореописаното е и в съответствие с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, приета с Решение №136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет. В Раздел 8.2 „Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета”, се предвижда регионален принцип за решаване на проблемите с овладяване на популацията на безстопанствените кучета, чрез изграждане на регионални приюти. Дава се възможност с хуманното отношение към животните, регионалните приюти да могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма „Общинско сътрудничество” от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С цел гарантиране на обществения интерес, следва тази дейност да се изпълнява при сключени споразумения между Община Хасково и отделните общини на територията на областта по реда на чл.59 и чл.61 от ЗМСМА.

 

Предвид всичко изложено до тук, следва да се измени и допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като досегашният текст на чл.56 Б, ал.5, т.2  „Продажба на куче от приют” – да отпадне и се замени със следния текст:

чл.56 Б, ал.5, т.2 Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

 

1.Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

 

2.Цена за дневен престой на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 6.00 лв.;

 

3.Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 36.00 лв.”

 

Към Докладната записка са приложени 3 бр. калкулации за определяне на предложените цени.

 

В тази връзка предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл.21, ал.1, ал.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1 Досегашният текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 – отпада.

 

§2 Създава се нов текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 , а именно:

 

чл.56 Б, ал.5, т.2 Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

 

1.Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

 

2.Цена за дневен престой на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 6.00 лв.;

 

3.Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 36.00 лв.”

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Добри Беливанов/