ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №882

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 (хиляда) лева на Т.Д., с адрес: с.Тракиец, община Хасково.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                         /Таня Захариева/