ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №880

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 3 и 7 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗУТ

 

ОДОБРЯВА:

 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за МВЕЦ „Тракиец“ в ПИ с идентификатор 72953.29.471 (в ПИ с проектни идентификатори 72953.29.143 и 72953.29.144) по КК на землище на с. Тракиец, общ. Хасково.

За поземлени имоти с проектни идентификатори 72953.29.143 и 72953.29.144 по КК на землище с. Тракиец, общ. Хасково се определя предимно производствена зона “ПП” с конкретно предназначение „за ел.енергийно производство“ при следните градоустройствени показатели:

  • етажност – 1 до 3 етажа, височина           до 10.00 м
  • плътност на застрояване (Пзастр.)             до 80%
  • коефициент на интензивност (Kинт.)          до 2.5
  • минимална озеленена площ (Позел.)         до 20%
  • начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/