ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №878

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за улична регулация на кв. 1127 по регулационния план на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“, при условията на чл.16а от ЗУТ с цел осигуряване на достъп до всички вътрешни имоти от квартала.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/