ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №877

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване, план - схеми по чл.108 от ЗУТ и  парцеларен план за техническата инфраструктура за част от поземлен имот 77195.374.6 с проектен номер 77195.374.42 по КК на гр. Хасково, м. «Халилово», землище на гр. Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за жилищни нужди».

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/