ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №876

 

       

       

На основание чл.21 ал.1 т.12  от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Хасково:

       

- Приема Отчет  за 2018 година за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Хасково 2014 – 2017 година, Програма за управление на дейностите  по отпадъците на Община Хасково 2012 – 2017 г. и Програмата за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково и План за действие до 2020 г.

       

- Предлага да се извърши актуализиране на  Програмата за опазване на околната среда на Община Хасково и на Програма за управление на дейностите  по отпадъците на Община Хасково.

 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/