ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №870

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл.61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на безсрочно сервитутно право в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД върху поземлени имоти (общинска собственост) с трайно предназначение на територията – горска, за изграждане на обект: “Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV п/ст „Марица - изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция) в отсечката, която ще бъде изградена на територията на Република България, както следва:

 • 0,210 дка. (двеста и десет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 75085.273.6 по КККР на с. Узунджово, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1568/05.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Дорханска гора“; целият с площ 12173 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 273006;
 • 11,457 дка. (единадесет декара и четиристотин петдесет и седем квадратни метра площ) върху поземлен имот с идентификатора на 68692.300.17 по КККР на с. Стамболийски, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1545/03.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Тетерлика“; целият с площ 79879 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 300017, както и 0,072 дка. (седемдесет и два квадратни метра площ) за стъпка на стълб №111 за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 11,182 дка. (единадесет декара и сто осемдесет и два квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 68692.300.37 по КККР на с. Стамболийски, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1545/03.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Тетерлика“; целият с площ 199342 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 300037, както и 0,092 дка. (деветдесет и два квадратни метра) площ за стъпка на стълб №115  за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 34,187 дка. (тридесет и четири декара и сто осемдесет и седем квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 68692.300.39 по КККР на с. Стамболийски, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1545/03.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Тетерлика“; целият с площ 427972 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 300039, както и 0,072 дка. (седемдесет и два квадратни метра) площ за стъпка на стълб №113 и 0,072  дка. (седемдесет и два квадратни метра) площ за стъпка на стълб №114 за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 0,908 дка. (деветстотин и осем квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 68692.300.38 по КККР на с. Стамболийски, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1545/03.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Тетерлика“; целият с площ 13666 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 300038;
 • 1,814 дка. (един декар и осемстотин и четиринадесет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 68692.301.8 по КККР на с. Стамболийски, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1545/03.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Тетерлика“; целият с площ 45289 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 301008;
 • 1,990 дка. (един декар и деветстотин и деветдесет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 37770.502.7 по КККР на с. Козлец, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1558/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Бахчелъка“; целият с площ 719908 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 502007;
 • 7,330 дка. (седем декара и триста и тридесет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 37770.502.11 по КККР на с. Козлец, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1558/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Бахчелъка“; целият с площ 41305 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 502011, както и 0,076 дка. (седемдесет и шест квадратни метра) площ за стъпка на стълб №173 за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 3,849 дка. (три декара и осемстотин четиридесет и девет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 37770.51.112 по КККР на с. Козлец, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1558/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Бахчелъка“; целият с площ 47278 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 502012, както и 0,063 дка. (шестдесет и три квадратни метра) площ за стъпка на стълб №176 за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 2,606 дка. (два декара и шестстотин  и шест квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 37770.502.13 по КККР на с. Козлец, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1558/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Бахчелъка“; целият с площ 26872 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 502013;
 • 2,718 дка. (два декара и седемстотин и осемнадесет квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 37770.55.110 по КККР на с. Козлец, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1558/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Бахчелъка“; целият с площ 6039 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 502010; граници: 37770.56.20; 37770.55.8; 37770.55.9; 37770.55.122; 37770.502.15; 37770.53.400;
 • 15,893 дка. (петнадесет декара и осемстотин деветдесет и три квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 38399.80.120 по КККР на с. Конуш, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1559/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Кариерата“; целият с площ 320296 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 000120, както и 0,100 дка. (сто квадратни метра) площ за стъпка на стълб №163 и 0,072 дка. (седемдесет и два квадратни метра) площ за стъпка на стълб №162 за въздушен електропровод върху горепосочения имот;
 • 6,107 дка. (шест декара и сто и седем квадратни метра) площ върху поземлен имот с идентификатора на 31365.51.86 по КККР на с. Зорница, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1555/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Балък дорасъ“; целият с площ 606418 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: др. вид дървопроизв. гора; номер по предходен план: 000086, както и 0,082 дка. (осемдесет и два квадратни метра) площ за стъпка на стълб №180 за въздушен електропровод върху горепосочения имот.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия в изпълнение на решението по т.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/