ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №869

 

       

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА , във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие УПИ Х – „За жилищни нужди” по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м, одобрен със Заповед №1294/04.09.2018 г. на Кмета на Община Хасково, да бъде обявен за частна общинска собственост.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/