ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №866

 

       

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.39 от ЗОС и чл. 13, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Държавна агенция „Електронно управление“ на 8 броя оптични влакна от свое собствено кабелно трасе 12 ОВ, представляващо оптична кабелна линия (ОКЛ), между сграда на Община Хасково на пл. „Общински“ №1 и сграда на Областна администрация.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/