ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №864

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23  и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1.    Дава съгласие Община Хасково да кандидатства пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" с проект: "Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба"".

2.   Дава съгласие Община Хасково да кандидатства пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове"с проект: "Реконструкция и модернизация на "Спортен комплекс "Младост"".

3.   Потвърждава, че предложените обекти са в зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Хасково.

4.   Упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” (ФУГ).

 

                  

 

 

                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/