ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №861

 

       

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №156/27.05.2016 г., изм. с Решение №228/22.07.2016 г. и Решение №809/30.11.2018 г., както следва:

  • Допълва обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността” с Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Славянска“ №52, северно крило, делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2019 г.;
  • капацитет на социалната услуга 20 потребителя;
  • числеността на персонала, определена съгласно Методика за определяне на числеността на персонала на социалните услуги, утвърдена от министъра на МТСП – 8 щатни бройки;
  • средствата за издръжка на услугата са по натурални и стойностни показатели за услугата „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като делегирана от държавата дейност.

 

               

ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/