ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №860

 

    

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по  Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г. по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, за следващо заседание на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

       

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/