ДО          

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

                 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и

                  администриране на местните такси и цени на услуги  

                  на територията на община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С рег.индекс: 53-Е-14-21 от 11.03.2019 г. постъпи Докладна записка от директора на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково, с която се иска да бъдат определени цени на услуги, предоставяни от Приюта за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково.

Приютът бе открит през 2019 год. и в процеса на работа се появиха случаи, в които се залавят кучета, за които в последствие се установява, че са домашни и са изпуснати. Към настоящият момент Общински съвет - Хасково не е определил цена, която да заплащат собствениците на домашни кучета и кучета от други общини за престой и ветеринарна обработка в общинския приют. От тези услуги могат да се възползват и други общини, които нямат изградени общински приюти на територията си.

В тази връзка следва да се измени и допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като досегашният текст на чл.56 Б, ал.5, т.2  „Продажба на куче от приют” – да отпадне и се замени със следния текст:

чл.56 Б, ал.5, т.2 Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

1. Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

2. Цена за дневен престой на домашно куче в приюта – 6.00 лв.;

3. Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче в приюта – 36.00 лв.”

 

Към Докладната записка са приложени 3 бр. калкулации за определяне на предложените цени

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл.21, ал.1, ал.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1 Досегашният текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 – отпада.

 

§2 Създава се нов текст на чл.56 Б, ал.5, т.2 , а именно:

 

чл.56 Б, ал.5, т.2 Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

1. Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

2. Цена за дневен престой на домашно куче в приюта – 6.00 лв.;

3. Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче в приюта – 36.00 лв.”

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Добри Беливанов/