ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №857

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и пла-схема за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.424.16, м. „Идимирли”, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „За мобилен бетонов възел и склад за строителни материали”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/