ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №856

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 77195.127.16 и част от ПИ 77195.127.29 по КК на гр.Хасково, м. „Дерекьой топра”, землище на гр.Хасково и включването им в строителните граници.

       

2. Срок на предварителното съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/