ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №852

 

 

       

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 2 и чл.42, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Юлиян Филипов Симеонов за реализиране на обект: „Сграда на допълващо застрояване – търговски обект“ със ЗП 53,30 кв.м. в УПИ IX, кв.10 по плана на с. Козлец, община Хасково, целия с площ 890 кв.м., при граници: улица, УПИ IV, УПИ  VIII, УПИ ХVIII, УПИ ХIХ, на стойност 5 300,00 лв. (пет хиляди и триста лева) без ДДС;     

       

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/