ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №850

 

 

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

 

1. Николай Цветков Цветков, собственик на Поземлен имот с идентификатор    №77195.740.49 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 328,00 кв.м., площ за отчуждаване 13,00 кв.м  при цена 1400 лв. без ДДС.

 

2. Стефан Матев Матев и Татяна Ангелова Матева , собственици на Поземлен имот с идентификатор №77195.740.50 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 620,00 кв.м., площ за отчуждаване 56,00 кв.м  при цена 4200 лв. без ДДС.

 

ІІ. Определя начин на обезщетение на собствениците – парично.

 

ІІІ. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация в частта улица-тупик „Кокиче“ с о.т.2340 и о.т.2341, находяща се в ж.р. „Тракийски“, гр.Хасково, Община Хасково“.

 

 

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/