ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №848

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС,  Общински съвет – Хасково:

 

1.Променя собствеността на частта от 5,00 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица по одобрения и влязъл в сила план за улична регулация, от публична в частна общинска собственост.

 

2.Дава съгласие да се придадат 5,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2  към Поземлен  имот с идентификатор  77195.702.122 по КК на гр.Хасково.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Eнвер Кямил Руфат за прехвърляне в собственост на частта от 5,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 по КК на гр.Хасково при цена 210,00 лева без ДДС.

 

 

 

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/